فروم تخصصی - پشتیبانی CPSD

نسخه‌ی کامل: سایت Access Runcommand
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سایت Access Runcommand سایت مرجعی جهت یادگیری دستورات داخلی زیر مجموعه Runcommand هستند

این دستورات انجام طیف وسیعی از عملیات رو امکان پذیر کرده و در بسیاری مواقع منجر به کاهش کدنویسی ها خواهند شد

سایت Access Runcommand

موف باشید