فروم تخصصی - پشتیبانی CPSD

نسخه‌ی کامل: محدود نمودن داده ورودی به عدد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام

یکی از مواردی که گاهاً مد نظر قرار میگیرد , محدود نمودن ورود داده های عددی توسط کاربر در داخل یک فیلد میباشد , به طور مثال در حالتی که بخواهیم کاربر تنها مجاز به ورود عدد به داخل یک فیلد باشد

Idea جهت انجام این امر راه حل های متفاوتی وجود دارد که هر یک به تناسب میتواند مورد استفاده قرار گیرد , به طور مثال در داخل یک فرم فرضی و با در نظر گرفتن نام فیلد به عنوان SampleField میتوان از کدهای زیر استفاده نمود :
کد:
Private Sub SampleField_KeyPress(KeyAscii As Integer)

    Select Case KeyAscii
      Case Asc("0") To Asc("9"), vbKeyBack
      Case Else
        KeyAscii = 0
    End Select

End Sub
و یا :

کد:
Private Sub SampleField_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    
    If KeyCode = vbKeyReturn Then Exit Sub

    If IsNumeric(SampleField.Text) = False Then MsgBox "Only Number"

End Sub
میتوان با توجه به شرایط و صورت مساله مطرح شده , از تلفیق دو روش فوق نیز استفاده به عمل آورد