فروم تخصصی - پشتیبانی CPSD

نسخه‌ی کامل: حذف يك كاراكتر خاص از مجموع كاراكترهاي وارد شده
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ضمن سلام

تابع زير به جهت حذف يك كاراكتر خاص از داخل يك رشته ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد .

کد:
Public Function StripChars(EnteryText As String, StripChar As String) As String

On Error GoTo StripCharsError

   Dim lngFound As Long
  
   lngFound = 1
  
   Do Until lngFound = 0
      lngFound = InStr(EnteryText, StripChar)
      If lngFound = 0 Then GoTo AllDone
      EnteryText = Left(EnteryText, lngFound - 1) & Mid(EnteryText, lngFound + 1)
   Loop
  
AllDone:
   StripChars = EnteryText
  
StripCharsExit:
   Exit Function

StripCharsError:
   MsgBox "Error No: " & Err.Number & "; Description: " & Err.Description
   Resume StripCharsExit

End Function

مثال :
کد:
StripChars("Sample---Text","-")=SampleText
StripChars("Sample   Text"," ")=SampleText
موفق باشيد