فروم تخصصی - پشتیبانی CPSD

نسخه‌ی کامل: تابع شمارش تعداد خطوط متن
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ضمن سلام

در تابع زیر شما میتونید عملیات شمارش تعداد خطوط موجود در داخل یک Text Box و یا یک ورودی از نوع متن رو به انجام برسونید
در واقع این تابع بر اساس تعداد دکمه های Enter فشرده شده در داخل متن عمل میکنه و تا وقتی که خط توسط دکمه Enter شکسته نشه , تابع همچنان تعداد خطوط رو یک فرض میکنه .

کد:
Function CounterLines(EnteryText As String) As Integer

On Error GoTo Err_CounterLines

Dim LenTX As Integer

CounterLines = 1
LenTX = Len(EnteryText)

For i = 1 To LenTX

If Asc(Mid(EnteryText, i, 1)) = "10" Then
CounterLines = CounterLines + 1
End If

Next i


Exit_CounterLines:
On Error Resume Next
Exit Function

Err_CounterLines:

Select Case Err.Number
Case 0
Resume Exit_CounterLines:
Case Else
MsgBox Err.Number & " " & Err.Description, vbExclamation, "Error in module modSample - function CounterLines"
Resume Exit_CounterLines:
End Select

End Function